OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROJEKTU “TaZmenareň HODLnomy Pool” NA PORTÁLU kauricrypto.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROJEKTU “TaZmenareň HODLnomy Pool” NA PORTÁLU kauricrypto.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299 („Společnost“) a Vámi, Investorem při investování prostřednictvím projektu „TaZmenáreň HODLnomy Pool“, jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti kauricrypto.com („Online systém“) a následné užívání investičních projektů prostřednictvím Online systému.

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 12 Podmínek.

 

2. SPOLEČNOST

2.1. Kontaktní adresa Společnosti je vedena prostřednictvím kontaktního formuláře zde. Webová stránka Projektu je kauricrypto.com

2.2. Společnost s Vámi komunikuje výhradně prostřednictvím Online systému a webových stránek nebo také elektronickou poštou prostřednictvím kontaktního formuláře.

2.3. Společnost je korporací Private limited Company (LTD.) a neposkytuje investiční služby ve smyslu Evropské regulace podnikání na kapitálových trzích ani investiční služby dle platných právních předpisů EU. Stejně tak prodej a distribuce tokenů ERC20 není nijak regulován Centrální Bankou (ČNB).

 

3. PROJEKT

3.1. Společnost Vám umožňuje zúčastnit se Projektu TaZmenaren HODLnomy Pool, postavené na bázi tzv. hodlnomiky. Kdy můžete obdržet jeden či více z 1000 podílů na výnosech projektu TaZmenaren („KHP1“).

3.2. Každý token KHP1 nese hodnotu 3000 Kauri. Přičemž Společnost garantuje zpětnou směnu (prostřednictvím tzv. chytrého kontraktu na blockchainu Ethereum) každého z těchto podílů KHP1 za 3000 Kauri kdykoliv po 12 měsících od chvíle kdy Investor obdrží daný podíl na kryptoměnovou peněženku k tomu určenou.

3.3. Způsob a pravidla registrace do Projektu a pravidla využívání Online systému přístupného přes webové stránky Společnosti uvádí čl. 4 a 5 Podmínek.

3.4. Popis způsobu investování, včetně související úpravy práv a povinností obsahuje čl. 6 Podmínek. Jednotlivé platby, včetně výnosů, jsou prováděny v souladu s podmínkami uvedenými níže v článku 7 těchto Podmínek.

 

4. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

4.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti kauricrypto.com který obsahuje přehled Investic a jejich průběhu a je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

4.2. Investor, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

 

5. ONLINE SYSTÉM

5.1. Online systém je k dispozici 24 hodin denně, s výjimkou nezbytné údržby systému, o níž budete informováni ze strany
Společnosti, a s výjimkou neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout.

5.2. Společnost má právo pozastavit či omezit funkčnost Online systému a webové stránky z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného použití nebo porušení všeobecně závazných právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Společnosti, Investora nebo třetího subjektu (iv) porušení Podmínek nebo Realizační smlouvy, zejména nezaplacení splatných závazků vůči Společnosti, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a.

5.3. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Online systému, např. odcizení přístupového hesla (loginu), jste povinen/povinna bezodkladně kontaktovat Společnost a požádat o blokování přístupu. Investoři jsou oprávněni do Online systému přistupovat pouze osobně. Každý Investor je odpovědný za jeho úkony a pokyny zadané prostřednictvím Online systému a za ochranu svých přístupových údajů.

5.4. Po registraci do Online systému jsou Vám zpřístupněny jednotlivé funkcionality systému, a to zejména přehled o Investicích a jejich stavu.

 

6. TOKEN KHP1 A JEHO VÝNOS

6.1. Společnost v rámci své činnosti sleduje výsledky obchodní aktivit Partnera TaZmenáreň (TaSměnárna v české lokalizaci), především zprostředkované objemy směn Partnera. Na základě těchto dat Společnost průběžně nakupuje kryptoměnu Kauri v celkovém množství ekvivalentu 1.5% těchto objemů směn na veřejně dostupných trzích a burzách, na nichž se Kauri obchoduje. Tyto Kauri („Výnos“) jsou poté vypláceny držitelům tokenů KHP1.

6.2. Výnosy jsou vypláceny jednou ročně v průběhu měsíce Září. Investor obdrží tisícinu Výnosu za každý token(y) KHP1. Investor svůj Výnos obdrží na shodnou kryptoměnovou peněženku, na níž drží i tokeny KHP1, nezávisle na tom, zdali byly tokeny KHP1 v průběhu roku přesunuty na jakékoliv jiné adresy peněženky (viz bod 6.3.).

6.3. Investor může investiční token KHP1 kdykoliv prodat, převést na kryptopeněženku třetí strany. Společnost vyplatí poměrný Výnos dle čl. 6 těchto Podmínek vždy na aktuální kryptopeněženku, na níž daný KHP1 token leží.

6.4. Investor odešle na stránkách Společnosti objednávkový formulář tokenů KHP1. Do 48 hodin přijde Investorovi adresa kryptopeněženky Společnosti pro zaslání příslušného počtu Kauri, v závislosti na momentální etapě kampaně dle čl. 7 těchto Podmínek. Pokud Investor prostřednictvím objednávkového formuláře potvrdí, že nedrží dostatečné množství Kauri k uskutečnění dané transakce, Společnost poskytne Investorovi asistenci a pomůže mu s doručením příslušného počtu Kauri. Po přijetí Kauri na peněženku Společnosti, potvrdí Společnost příjem Kauri Investorovi a vyzve jej ke sdělení Investorovy kryptopeněženky, která je schopna akceptovat tokeny ERC20. Na tuto peněženku poté bude Investorovi zaslán adekvátní počet KHP1 tokenů, přičemž ty se vždy odesílají najednou do 24 hodin po naplnění etapy kampaně (viz čl. 7 těchto Podmínek), v rámci které Investor vyplnil objednávkový formulář.

6.5. Odeslání a přijetí investičních tokenů KHP1, stejně jako veškeré pohyby investičních tokenů, jejich držitelé ve smyslu adres kryptopeněženek je veřejně zaznamenáván v blockchainu KHP1. https://etherscan.io/address/0x83e1c09157e2d2e53cb09bf867dfd09f9664a4dc

6.6. Společnost Investora prostřednictvím Online systému informuje o adrese kryptoměnové peněženky, na níž se nachází veškeré Kauri určené pro případ zpětné směny tokenů KHP1 na Kauri dle bodu 3.2. těchto Podmínek.

 

7. PRŮBĚH KAMPANĚ PROJEKTU

7.1. Všech 750 tokenů KHP1 bude distribuováno Investorům v rámci uzavřené prodejní kampaně, která je rozdělena na 5 etap po 150 tokenech KHP1. Dalších 250 KHP1 je vyhrazeno Společnosti.

7.2. Základní cena 1 tokenu KHP1 je 3000 Kauri. V rámci každé etapy Investor za token platí i tzv. stabilizační poplatek. V první etapě je tento poplatek 0 Kauri za podíl, v druhé etapě 150 Kauri za podíl, ve třetí etapě 300 Kauri za podíl, ve čtvrté etapě 450 Kauri za podíl a v páté etapě 600 Kauri za podíl. Veškeré Kauri vybrány skrz tyto stabilizační poplatky jsou spáleny tak, aby už nikdy nemohly být využívány. Tímto způsobem se může v rámci kampaně spálit až 300 000 Kauri.

7.3. Etapa kampaně končí vždy směněním posledního z 150 KHP1 alokovaných k dané etapě kampaně. Po skončení etapy automaticky přechází kampaň na etapu další, o čemž Společnost informuje i všechny Investory, kteří v rámci procesu sice vyplnili objednávkový formulář, ale nestihli včas doručit Kauri na adresu peněženky Společnosti dle bodu 6.4. Investor potvrzením těchto Obchodních Podmínek souhlasí s tím, že jeho objednávka může být přesunuta do další etapy kampaně, ať už z důvodu svého prodlení či rychlejšího jednání jiného akcionáře.

 

8. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

8.1. Společnost Vám bude doručovat dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e- mail, nebo jiná elektronická média).

 

9. PROHLÁŠENÍ INVESTORA A SPOLEČNOSTI

9.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních předpisů. Registrací v Online systému prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů, zejména adresu vaší kryptopeněženky pro zaslání tokenů a výplatu poměrných Výnosů v Kauri.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

10.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození.

10.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou, až do případného písemného zrušení souhlasu ze strany Investora.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit právem Marshallových ostrovů.

11.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

 

12. DEFINICE

„KHP1“ znamená token KHP1, Kauri HODLnomy Pool 1 vytvořený na smart contractu ERC20 blockchainu Ethereum. Tento investiční token v hodnotě 3000 Kauri, představuje podílů na výnosech projektu TaZmenaren.

„Investor“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu.

„Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

„Výnos“ znamená množství Kauri směněných Společností určené k následnému přerozdělení Investorům na adresy peněženek obsahujících tokeny KHP1. Množství je ekvivalentem 1.5% objemů směn Partnera.

„Partner“ znamená společnost provozující kryptoměnovou směnárnu TaZmenáreň (případně TaSměnárna v české lokalizaci).

„Projekt“ znamená TaZmenárneň HODLnomy Pool projekt, komunitní projekt British Asset provozovaný prostřednictvím webového portálu kauricrypto.com, jehož podstatou je sdružení prostředků formou kryptoměny Kauri fyzických osob za účelem podpoření projektu Partnera a generování Výnosů Investorům.

„Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/ 2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri.

„Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek britishasset.com prostřednictvím kterého jednotliví Investoři získávají informace o aktuálních otevřených Investicích a jejich průběhu a je jedním z komunikačních kanálů mezi jimi a Společností. Součástí online systému je také členská sekce pro jednotlivé předměty Investice.

„Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.