OBCHODNÍ PODMÍNKY SMĚNY TOKENŮ KAURI DO ZMRAZOVACÍHO STAKING KONTRAKTU

Prohlášení

  • Tyto obchodní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi Vámi, „Směňujícím“ tokeny kryptoměny KAURI a společností British Asset International Limited, Company ID No. 91299 se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, zastoupenou ředitelem společnosti, zakladatelem kryptoměny Kauri, panem Jiřím Vokáčem Čmolíkem (dále jen „Společnost“).
  • Kontaktní emailová adresa Společnosti je info@kauricrypto.com, webová stránka je kauricrypto.com. Společnost komunikuje s Směňujícím především prostřednictvím kontaktní emailové adresy.
  • Společnost je korporací Private limited Company () a neposkytuje investiční služby ve smyslu regulace podnikání na kapitálových trzích ani investiční služby dle právních předpisů platných a účinných na území jakéhokoliv státu.
  • Směňujícím Kauri tokeny se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, u níž se předpokládají zkušenosti a znalosti prostředí kryptoměn a blockchainové technologie.
  • Z předprodeje tokenů Kauri jsou vyloučeni občané, rezidenti (držitelé zelené karty) a daňoví poplatníci Spojených Států Amerických, včetně Portorika, Panenských ostrovů a dalších území v držení Spojených Států Amerických, dále občané a rezidenti Čínské Lidové Republiky (včetně území Hongkongu), Japonska, Thajského království a rizikových zemí (Afghanistán, Bosna a Hercegovina, Středoafrická Republika, Kuba, Kongo, Korejská lidově demokratická republika, Eritrea, Etiopie, Republika Guinea Bissau, Irán, Irák, Lybie, Somálsko, Sudán, Syrie, Uganda, Jemen a Vanuatu). Mimo výše jmenované státy a území je směna Kauri povolena pro všechny fyzické osoby starší 18 let, viz predchozí bod.
  • Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, upravit nebo odstranit některé části těchto obchodních podmínek. Ačkoliv se společnost snaží každou případnou změnu podmínek doručit Směňujícímu, není to vždy technicky možné. Změna obchodních podmínek je vyvěšena na webu a je povinností směňujícího pravidelně sledovat obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky vstoupí v platnost zveřejněním na webu, každá změna podmínek je číslovaná, opatřená datem vstoupení v platnost a jsou k dispozici předchozí verze.

Směňující souhlasí s nákupem Kauri prostřednictví obchodníky Společnosti a Společnost souhlasí, že tuto směnu Směňujícímu zprostředkuje na základě těchto obchodních podmínek:

1. Definice tokenů Kauri

1.1. Kauri je kryptoměna sdílené ekonomiky a investičního crowdfundingu, která vznikla na základě chytrého kontraktu se standardem „ERC20 token“ na blockchainu Ethereum, pod označením KAU, kontrakt 0xe172F366678EC7B559F6C2913a437BaaDfd4e6c8

1.2. Kauri je konečný počet 50.000 000 (slovy: padesátmilionů) tokenů/coinů.

1.3. Směňující prohlašuje, že se seznámil se strategií kryptoměny Kauri, plány tokenů Kauri a získal veškeré informace nutné pro rozhodnutí ke směně na tokeny Kauri.

2. Cena a proces směny tokenů Kauri

2.1. Cena za směnu Kauri se odvíjí od garantovaného kurzu, který Směňující potvrdil při zadávání objednávky v objednávkovém formuláři. Do garantovaného jsou zahrnuty veškeré dodatečné poplatky či samotné riziko změny kurzu pár KAU/BTC na burze LAToken, během doby kdy se samotná směna provádí. Směňující při směně posílá své prostředky na eurový účet Holandské společnosti, třetí strany, která je smluvním partnerem Společnosti.

2.2. Do 72 hodin od vyplnění objednávky dostane Směňující potvrzení objednávky s platebními údaji a číslem EUR účtu.

2.3. Po zaplacení ceny Směňujícím, kdy Společnost obdrží odpovídající částku v EURech na účet smluvního partnera (viz bod 2.1.), potvrdí Společnost Směňujícímu směnu Kauri. Po přijetí adresy peněženky Směňujícího (na níž ještě nejsou ve zmrazovacím staking kontraktu žádné Kauri)  Společností, odešle Společnost do 2 týdnů Kauri v odpovídající hodnotě na peněženku Směňujícího prostřednictvím zmrazovacího Staking kontraktu (adresa kontraktu 0x12ef4d13ab43ba4de1be7cc8385c6e9242aa42c0) s dobou zmrazení 1-3 roku, podle toho, jak dlouhou dobu zmrazení si Směňující zvolil v objednávkovém formuláři. Tato transakce se objeví v blockchainu Kauri v přehledu transakcí a Společnost informuje Směňujícího o převedení Kauri na jeho peněženku. Směňující se tak stává výhradním majitelem Kauri tokenů a je na jeho odpovědnosti zabezpečit si peněženku proti případnému zneužití. Jakmile Společnost odešle Kauri na peněženku Směňujícího (prostřednictvím zmrazovací Staking kontraktu), nepřebírá dále jakoukoliv odpovědnost za nakládání s Kauri ani za případné ztráty, zapomenutí hesla apod. na peněžence Směňujícího.

2.4. Veškeré zaplacené EURa za zaplacené a odeslané Kauri jsou nevratné.

2.5. V případech směny Kauri Směňujícím vyšší než 10 000 amerických dolarů, může být Směňující dodatečně vyzván Společností k protokolu KYC (poznej svého klienta) v rámci AML (opatření proti praní špinavých peněz), v rozsahu rezidenční adresy Směňujícího a případného doložení původu investovaných peněz.

3. Rizika a zřeknutí se odpovědnosti

3.1. Riziko ztráty privátního klíče Směňujícím k peněžence, kde je Kauri. Směňující musí mít privátní klíč na zabezpečeném místě a nese plnou odpovědnost za jeho případnou ztrátu a tím ztrátu Kauri. Společnost nenese žádnou odpovědnost za špatně zadanou adresu peněženky Směňujícím v procesu objednávky ani za případně odeslané Kauri na vyplněnou peněženku Směňujícím, která nepodporuje protokol ERC20 token. Společnost doporučuje softwarovou peněženku Metamask a hardwarovou peněženku Trezor, které přijímají ERC20 tokeny.

3.2. Rizika protokolu ERC20 na blockchainu Ethereum. Kauri běží na blockchainu platformy Ethereum, jakékoliv případné technické problémy, hackerské útoky či obchodní, právní problémy či státní regulace se přímo dotýkají také Kauri. Společnost nemá jakoukoliv možnost ovlivnit tyto situace a případné problémy se síti Ethereum se berou jako vyšší moc, za kterou Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost.

3.3. Směňující si je vědom, že nákup Kauri tokenů nepodléhá žádné regulaci ani ochraně investice z hlediska zákona žádného státu. Kauri jsou kryptoměna sdílené ekonomiky s otevřenou účetní knihou, blockchainem na Ethereu. Společnost směňuje Kauri „jak jsou“ a nenese právní odpovědnost za případné změny nebo nemožnost naplnění záměrů strategie Kauri (whitepaper). Směňující se vzdává možnosti jakkoliv vinit či žalovat Společnost či zástupce Společnosti za případné škody v jakémkoliv rozsahu.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Společnost shromažďuje pouze nezbytně nutné osobní údaje k provedení objednávky prodeje Kauri Směňujícímu a to jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu a adresu softwarové/hardwarové peněženky. V případech nákupu Kauri v amerických dolarech při částkách nad 10 000 USD, dle bodu 2.5. Společnost shromažďuje další údaje jako například adresu pobytu Směňujícího dle KYC pravidel. Tyto údaje jsou v zabezpečené databázi Společnosti.

4.2. Směňující má právo požádat Společnost o sdělení, které osobní údaje Společnost má o Směňujícím ve své databázi a požádat o vyškrtnutí z databáze Společnosti na emailu info@kauricrypto.com

4.3. Společnost nepředává osobní údaje o Směňujícím žádné třetí straně a veškeré transakce se považují za důvěrné obchodní tajemství mezi Směňujícím a Společností. Společnost nepředá žádné osobní údaje Směňujícího úřadům jakéhokoliv státu, zejména údaje o adresách softwarových/hardwarových peněženek. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla činí vyšetřování Směňujícího Interpolem, v takovém případě na žádost Interpolu Společnost poskytne součinnost.